Gimme a beat: Kate Beaton takes on Janet Jackson's "Nasty"